Міжособистісні проблеми

Соціально-педагогічна підтримка сім’ї з метою вирішення міжособистісних проблем

Здійснення соціально-педагогічної підтримки допоможе уникнути численних проблем, що призводять до напруження та загострення міжособистісних стосунків, порушення родинних зв’язків, послаблення інституту сім’ї в цілому.

Під терміном «соціально-педагогічний підтримка сім’ї» передбачається система гуманітарних послуг і заходів, спрямованих на полегшення пристосування сім’ї і її членів до вимог суспільства, допомогу у вихованні дітей, подолання та профілактику міжособистісних конфліктів у родині, захист права дітей.

   Метою соціально-педагогічного підтримки сім’ї є:

— надання методичної і консультативної допомоги сім’ї, включення батьків у процес виховання, навчання та реабілітації дитини;

— забезпеченість на рівні держави кожній дитині права на доступність і безоплатність дошкільної освіти, залучення до дошкільної освіти більшої кількості дітей;

— надання ранньої допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, поступова повна або часткова інтеграція їх у суспільство.

   Основними завданнями соціально-педагогічної підтримки  є:

— організація цілеспрямованої фахової допомоги сім’ї у вирішенні її психолого-педагогічних та соціальних проблем;

— формування соціально-педагогічної компетенції сім’ї – набуття її членами соціально-педагогічних знань і навичок, достатніх для реалізації повсякденного життя;

— забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб, формування в неї моральних норм та створення умов для її соціалізації;

— надання комплексної психолого-педагогічної, корекційно — розвивальної допомоги дітям дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації;

— допомога у створенні доцільних психолого-педагогічних умов виховання дитини відповідно до її віку, індивідуальних особливостей та потреб своєчасного і всебічного розвитку тощо.

Здійснення соціально-педагогічного підтримки передбачає дотримання таких основних принципів:

— гуманізму – ставлення до дитини як до цінності, визнання її права на вільний розвиток та реалізацію своїх природних здібностей;

— особистісно-орієнтованого підходу в роботі з дітьми та сім’ями, врахування типу сім’ї, сімейного середовища та його виховного потенціалу;

— активності – розвиток у дітей самостійності, творчого ставлення до різних видів діяльності, формування у них критичності, самокритичності, здатності приймати свої рішення й відповідати за їх наслідки;

— природовідповідності – створення педагогом сприятливих умов для природного й поступового розвитку особистості дитини;

— наступності й неперервності – використання попереднього досвіду дитини на всіх етапах розвитку, його збалансованість з наступним етапом, поступове ускладнення та урізноманітнення змісту і напрямів навчально-вихованого процесу;

— демократизації навчально-виховного процесу – посилення уваги педагога до використання різноманітних форм співробітництва всіх учасників освітнього процесу тощо.

При здійсненні соціально-педагогічної підтримки сімей необхідно враховувати найближчі й віддалені перспективи розвитку суспільства, тобто орієнтуватися як на конкретні і нагальні проблеми сучасної сім’ї, так і мати стратегію вдосконалення змісту і форми такої роботи на перспективу.

Контакти

Адреса: 69104, м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 22-а

Тел: +38 (061) 769-79-02; +38(098)-997-03-34

Факс: +38 (061) 769-79-63

Електрона пошта: kriziscentr@ukr.net